Skip Navigation LinksInterview-mam-Tom-Recken

Interview mam Tom Recken, SIGI-Kontaktpersoun fir déi concernéiert Gemengen
13/12/2017 17:00
 

Esou ginn d’Fusiounsgemengen 2018 ënnerstëtzt

De SIGI wäert déi nächste Méint sechs Fusiounsgemengen am Beräich Informatik begleeden. Interview.

​​Wéi wäerten elo d'Gemenge Béiwen-Atert, Tënten, Habscht, Simmer, Rouspert a Mompech konkret ënnerstëtzt ginn? Interview mam Tom Recken, SIGI-Kontaktpersoun fir déi concernéiert Gemengen.

Looss eis iwwer déi verschidden Etappen schwätzen: Wat ass bis elo geschitt?

Verschidde SIGI-Mataarbechter hunn déi concernéiert Gemenge kontaktéiert, fir si op de Wiessel virzebereeden. Am August hu mir am Prinzip déi éischt Fusioun op eisen Test-Environnementer simuléiert, fir déi wichteg Punkten kënnen ze identifizéieren. Dee Moment hu mir schon gesinn, a wéi enge Beräicher extra Efforten mussen ageplangt ginn.

Wat geschitt vu September bis Dezember?

Zanter September fänken déi meescht Budgeten un. An dem Ament ass déi nei Gemeng, déi nei Entitéit, schonn disponibel. Et kann een nach net drop buchen, mä et muss ee säi Budget 2018 initial an der néier Entitéit maachen. Déi néi Entitéit muss also schonn operationell sinn, fir de néie Budget kënnen ze maachen, mat den néidegen Parametragen. Dat geschitt am September, Oktober, November. Iwwerdeems muss sech d'Recette preparéieren - op d'Clôture de fin d'exercise an den Etat des restants.

Parallel sinn Tester oder eventuell Developpementer geplangt fir de Fall, dass sollten Problemer optrieden.

Mir begleeden d'Gemengen och bei de méi ëmfangräiche Facturatiounen. Si maachen et normalerweis selwer, mir ënnerstëtzen si dee Moment bei der Koordinatioun Och beim ‚Impôt foncier' si mir involvéiert well d'Fusiounsgemengen d'Impôts fonciers méi séier musse fäerdeg maache wéi déi aner, well d'Konte scho mussen am Dezember zougemaach ginn, an net am Abrëll.

Am Dezember kontrolléiere mir, wéi déi verschidden Operatiounen verlaf sinn. Dat heescht konkret: di lescht Anomalien iwwerpréiwen. An dann, am Idealfall, virun de Feierdeeg, fusionéiere mir beim informatesche Volet schonn, sou dass d'Entitéit fir Januar 2018 prett ass.

Wéi wäerten d'Gemengen uganks Januar 2018 vum SIGI ënnerstëtzt ginn?

Den 1. Januar, respektiv den 2. Januar, wäert den éischten Dag sinn, wou d'Gemeng operationell ass. D'Leit vum SIGI wäerten sur place sinn, oder iwwer Telefon disponibel, je no Besoin vun der Gemeng. Vum Prinzip hier hunn ech et ëmmer léiwer et ass een op der Plaz an et gesäit een direkt, wéi d'Situatioun ass." Eventuell fanne mir eppes, wat net iwwerholl ginn ass. Oder d'Léit froen: „Wou fannen ech dat oder dat erëm?"

Bei der Comptabilitéit ass den Datum ‚2. Januar' net sou kritesch. Mä wann een eng ‚Operatioun Guichet' maache muss, wann d'Léit beim Guichet stinn, da soll dat schon funktionéieren. Och d'Donnëeen vum Bierger solle richteg sinn.

Wéi ënnerscheeden sech déi dräi Gemengen? Gett et eng Particularitéit?

Eng Particularitéit ass bei Rouspert a Mompech ze fannen. Déi hunn zwee verschidden ‚Offices Sociaux': den Office Social vun Iechternach, an den Office Social vu Gréiwemaacher. No der Fusioun gëtt op een Office Social ‚ëmgeswitcht'. Dat ass d'éischt Kéier, dat esou eppes geschitt an deem Kader. Dat ass speziell.

Ginn et aner Saachen, déi dës Kéier speziell sinn?

Wat dës Fusioune vun all deenen aneren ënnerscheet, ass: Fréier hate mir integral eng Fusioun am Gescom gemaach, am „Gescom Classique". Haut hu mir méi Programmer an Annexen, Applications annexes, déi net méi am klasseschen „Gescom Forms" bestinn. Dat ass en Impakt, dee mir fréier net haten. Mir hunn eng Connectioun op den RNPP, mir hunn en Echange mam Kadaster. An mir hunn zum Beispill fir d'Gemeng Rouspert a Mompech den SAPS (Simplification administrative du processus de subventionnement), deen komplett dematerialiséiert schafft. Dat si Saachen, Prozesser, déi mir fréier, zum Beispill 2012, net haten. Dat ass dann och bësse méi en Defi dëst Joer, wat d'Saach méi komplex maacht.

Kucke mer op déi lescht Fusiounen zréck: Wéi ass et gelaf?

Gutt gelaf ass et bei all deene Gemengen, déi scho preparéiert waren. Dat heescht, déi de Fusiounsgedanke schonns gedroen haten. Déi zum Beispill schonn iwwer Joren eng Kollaboratioun haten, en interkommunale Syndikat, oder déi anescht zesummegeschafft hunn, an déi woussten dass eng Fusioun den nächste logesche Schrëtt ass. Do hutt et dann gutt funktionéiert. Wann ee fusionéiert, ass et och wichteg, sech Gedanken iwwert eng "Harmoniséierung" ze maachen. Zum Beispill iwwert eng eenheetlech Tarifikatioun. En ënnerschiddleche Waasserpräis bréngt méi Komplikatiounen. Wann eppes net eenheetlech ass, da muss ee méi ofstëmmen, dann ass méi Synchronisatioun, méi Koordinatioun erfuerderlech.

Gett et eppes Intressantes aus dem Joer 2012 ze zielen, wou sechs Fusiounen a Kraaft getruede sinn?

2012 huet de SIGI bei all de Gemenge den „Plan Comptable" agefouert - e fusionéierten. Wat och relativ gutt funktionéiert huet, well bei enger Fusioun fänkt een ëmmer erëm mat enger neier Entitéit un.

Wou wäert an den nächste Méint déi meeschten Aarbecht ufalen?

Am Beräich Comptabilitéit a Facturatioun. Bei der Populatioun ass et manner komplizéiert. Dir wunnt op enger Adress. Dat heescht, iergendwann ginn d'Adresse gewiesselt, si kréien e néie Gemengennumm. An do huet de SIGI Programmer, déi setzen déi zwou Base de donnëeen, also déi zwou Populatiounen, op een. Dann ass dat un sech fäerdeg. Et brauch ee just e puer Kontrollen.

D'Comptabilitéit bréngt mat sech, dass mir eng Clôture à la fin d'exercice hunn. Dat heescht, mir hunn déi Clôture net wéi soss am Abrëll, mä den 31. Dezember. Et wäert wichteg sinn, d'Restanten sou geréng wéi méiglech ze halen. Soss muss vill manuell an déi néi Entitéit eriwwergeholl ginn.

Wann d'Fakturatioun adaptéiert soll ginn, a wann d'Gemenge mat enger „Lecture réelle" schaffen, mussen d'Aaarbechter erausgeschéckt ginn, fir d'Lecture ze maachen. Dat heescht, doduerch, dass den Exercice einfach den 31.12. ophält, ass do méi Aarbecht.  Dofir sinn d'Léit an der Comptabilitéit an an der Facturatioun e bësse méi concernéiert wéi elo an der Populatioun. Si musse bis zum Enn vum Joer fäerdeg sinn, an net wéi soss am Abrëll.

Gett et soss nach eppes zum Sujet Informatik?

SIGI-intern mussen hannendrun verschidde Webservicen ‚ëmgeswitcht' ginn, Acces'ë musse geswitcht ginn. D'Gemengen mussen zum Beispill hier VPN-Kontrakter upassen, fir ze vermeiden, dass si duebel bezuelen.

Et si Gemengen, déi profitéieren da souwisou, fir hir IT-Infrastruktur ze änneren. Doduerch, dass si fusionéieren, dat si zu méi an engem Gebai schaffen, dass sie musse méi Posten hunn, etc.

Dat wier d'Wesentlecht an dem Beräich.

Merci, Tom, fir den Bléck hannert d'Kulissen!​

 • Support

  Contacter le support

  35 00 99-444
  support@sigi.lu

 • DPO

  Data Protection Officer

  35 00 99-1
  dpo@sigi.lu

 • Contact

  Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique

  6, rue de l'Étang
  L-5326 Contern

  BP 63
  L-5201 Sandweiler

  35 00 99-1
  contact@sigi.lu

  Lundi à Vendredi

  08:00 à 12:00
  13:00 à 17:00

  SIGI Nord

  4, Lisseneck
  L-9377 Hoscheid