​​Le SIGI crée des solutions pour supporter les communes luxembourgeoises dans l’exécution de leurs missions.

Actualité

Actualités

Campagne Employer Branding – Global minds for local impact

Déi grouss Ufuerderungen, déi am Kader vu senger Missioun am Déngscht vun den 101 Gemengen un de SIGI gestallt ginn, verlaangen dass de SIGI konstant no potentielle Mataarbechter sicht, déi nei Kompetenze matbréngen. Genau sou wichteg ass och, dass déi existéierend Talenter weiderentwéckelt ginn.

Actualités

Rolle vun der Kommunikatioun mam Bierger a Krisenzäiten

De SIGI huet eng Rei nëtzlech Produiten entwéckelt wei z.B. sms2citizen, déi et der Gemeng erméiglechen schnell an onkomplizéiert mat hire Bierger ze kommunizeieren. An engem Interview mam SYVICOL hate mer d’Méiglechkeet méi ausféierlech iwwert dësen Thema ze schwätzen.